ตัวชี้วัดย่อย : เหตุภัยพิบัติธรรมชาติ - บ่อน้ำทรุดตัว (SOE65)